Zákon o RPVS v skratke.

Register partnerov verejného sektora bol zriadený zákonom o RPVS, ktorý prvýkrát nadobudol účinnosť vo februári roku 2017. Zákon o RPVS prezývaný tiež „protischránkový zákon“ má za cieľ obmedziť korupciu a nekalé narábanie s verejnými financiami. Na tento účel slúži register partnerov, online register prístupný verejnosti bez obmedzenia. V ňom sú zapísaní všetci partneri verejného sektora. Vo všeobecnosti vysvetlené – všetky fyzické a právnické osoby, s ktorými štát a subjekty verejného sektora vstupujú do právneho vzťahu. Podľa zákona o RPVS partnerov môžeme tiež chápať ako koncových užívateľov výhod – prijímateľov finančných a majetkových odmien nad limit určený práve zákonom o RPVS. Môže to byť napríklad podnikateľ alebo firma, ktorá uzatvára určitú zmluvu, či rámcovú dohodu so štátom, subjektami verejného sektora, samosprávami, vyššími územnými celkami a vzniká tak medzi nimi pohľadávka. Typickým príkladom je firma, ktorá vyhrala konkurz na verejné obstarávanie. Medzi partnerov verejného sektora patria aj zdravotné poisťovne.

Biznis

Zákon o RPVS prikazuje každému partnerovi povinne sa zapísať do registra partnerov. Môže ho vykonať len poverená osoba. Býva to prevažne advokátska firma, ale aj banka, notár, či auditor. V Bratislave a okolí vykonáva zápis do registra advokátska firma LG Legal. Má na to legálne poverenie, preto v prípade, že túto právnu službu potrebujete, sú vám k dispozícii.

Peniaze

Zápisy vykonávajú už niekoľko rokov a na konte majú mnohých spokojných klientov. Odporúčame preto využiť ich služby. Máte záruku, že z ich strany prebehne všetko v súlade so zákonom o RPVS. Ak však pri zápise zamlčíte akúkoľvek skutočnosť, najmä čo sa týka skutočného užívateľa výhod, detailov vašej firmy a iných dôležitých faktov, hrozí vám sankcia vo výške hospodárskeho prospechu, štatutárom firmy až do milión Eur.