Kto sú partneri verejného sektora?

Nie ste zapísaný v Registre partnerov verejného sektora? Pre čo ste si nesplnili zákonne stanovené povinnosť? Čo vám teraz hrozí? Kto musí byť zapísaný v tomto registri partnerov verejného sektora? Musíte sa zapísať aj vy? Aké údaje je potrebné zapísať do tohto registra partnerov verejného sektora a aké výhody vás čakajú ako konečného užívateľov výhod zapísania? Povinnosť zapisovania údajov a zákon o partneroch verejného sektora o konečnom užívateľovi výhod do príslušných registrov sa od 1. 11. 2018 bude vzťahovať aj na neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie.

Fakticky tak budú paralelne fungovať viaceré registre, ktoré budú evidovať údaje o konečnom užívateľovi výhod – napríklad:

  • obchodný register,
  • register partnerov verejného sektora,
  • register nadácii a iné

Z príslušných registrov následne budú údaje o konečnom užívateľovi výhod prenášané do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktorý vedie Štatistický úrad SR. Tento bude údaje o konečných užívateľoch výhod poskytovať vymedzeným orgánom verejnej moci (napr. finančnej polícií, súdom, Ministerstvu financií SR, Národnej banke Slovenska a i.), a tiež povinným osobám (napr. bankám, podnikateľom), za účelom splnenia ich povinnosti identifikovať svojho konečného užívateľa výhod.

female-lawyer

Avšak pripomíname veľmi dôrazne, že pri identifikácii konečného užívateľa konečných všelijakých výhod sa podnikateľ nesmie spoliehať výlučne len na údaje získané z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedeného Štatistickým úradom.

Nelspruit-legal1

Údaje z tohto verejne sprístupneného registra majú len informatívny charakter, nie sú právne použiteľné. Po tomto článku by ste sa mali hneď zapísať do registra partnerov verejného sektora. Všetky možné výhody môžete potom bezvýhradne užívať. A to sa vám predsa oplatí, no nie? navyše sa vyhnete pokute, ktorá vám hrozí pri nezapísaní sa do Registra partnerov verejného sektora. Tá môže presiahnuť sumu aj tritisíc eur, čo v konečnom dôsledku nie je vôbec malou čiastkou. Zapíšte sa do registra partnerov verejného sektora ešte dnes práve teraz a ušetríte.